كارشناس شبكه ومسوول وب
طاهره رحیم پور

تلفن:

983133913623+

فکس:

983133912602+

پست الکترونیکی:

Rahimpour@of.iut.ac.ir