کارشناس آموزش
مهدی حجارزاده

تلفن:

983133913618+

فکس:

983133912602+

پست الکترونیکی:

hajjar@of.iut.ac.ir